Thursday, December 24, 2015

糖, 代糖

顏色越深, 營養成分保留越多

ranking, from good to bad

1. 黑糖, 純椰糖
2. 紅糖, 砂糖, 紅冰糖--不好不壞
3.白糖, 白冰糖---壞糖

------------------------------------
優質天然代糖
木糖醇 (Xylitol)---為醇, 非糖
甜菊 (Stevia)---可穩定血糖, 抗病毒
---------------------------------------
糖由好到壞:
1. 甜菊
2. 木糖醇, 山梨醇
3. 純蜂蜜
4. 黑糖
5. 紅糖, 砂糖
6. 精糖
7. 阿斯巴甜

-----------------------------------
白糖的精製化過程

甘蔗汁→糖蜜→黑糖→紅糖→黃冰糖→白冰糖→白砂糖

------------------------------
糖尿病人宜吃甜菊糖,木寡糖(牛蒡, 韭菜, 洋蔥, 蘆筍), 木糖醇

No comments: